Yayın İlkeleri

DERGİNİN YAYIN POLİTİKASI

Posseible’de yayımlanacak olan yazıların iyi tanımlanmış bir probleminin olmasına; bu probleme ilişkin yeni bir bakış açısı getirmesine ya da bunun yollarını aramasına; bu problemi, ele aldığı konunun literatürü içinde belirli bir bağlama oturtmasına ve bunu iyi tasarlanmış argümanlar yoluyla sunmasına azami düzeyde ihtimam gösterilir.

Posseible: Felsefe Dergisi sayfalarında altı tür çalışmaya yer verir: dergi kapsamına giren herhangi bir konunun belli yönlerinin derinlemesine incelendiği ve tartışıldığı özgün araştırma makaleleri; Posseible’de yayınlanmış yazılara ilişkin tartışma yazıları; felsefe tarihinde öne çıkan temel metinleri Türkçeleştiren çeviriler; yurtiçinden ve yurt dışından araştırmacılarla belirli bir konu etrafında veya eserleri hakkında yapılan röportajlar; güncel yayınlara ilişkin kitap değerlendirme yazıları; ve belirli bir konu hakkında kısa değini yazıları (en fazla 2000 kelime) yayınlar.  

 Posseible’nin kimi sayıları dosya konusu içerebilir. “Dosya” kapsamında gönderilen araştırma makaleleri de kör hakemlik sürecine girer ve aşağıda açıklanan makale değerlendirme sürecinin ardından yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış veya başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel toplantı ve konferanslarda sunulmuş bildiriler ya da bir tez kapsamında üretilmiş olan metinler yalnızca derginin amacına, yayın politikasına ve biçimsel koşullarına uygun olduğu durumlarda yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilirler; ve bu durum yazının başında bir dipnot ile belirtilmesi gereklidir.

 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Posseible’de araştırma makaleleri ve tartışma yazılarına ilişkin değerlendirme süreçleri her aşamada ve bütünüyle kör hakemlik yöntemiyle yürütülür. Aday yazıların değerlendirme süreçleri son aşamaya gelene kadar hakemler yazarın kim olduğunu bilmezler.

 Araştırma yazıları ve tartışma yazıları dışında kalan diğer tür çalışmalar editör değerlendirmesinden geçer ve yayınlanmaları editörün onayına bağlıdır.

Posseible: Felsefe Dergisi’ne gönderilen araştırma makalelerine ilişkin editör değerlendirmesi ve hakemlik süreci şu şekilde işler:

Editör Değerlendirmesi: Dergiye ulaşan editör tarafından derginin temel amacına, bilimsel niteliğine ve akademik etiğe uygunlukları açısından değerlendirilir. Bu aşamada derginin temel amacına uygun olmayan veya derginin nitelikli yayın politikasına ve akademik etik ilkelerine uygun olmayan yazılar reddedilir ve bu yazılar için ikinci aşamaya geçilmez.

Hakem Değerlendirmesi: Editör değerlendirmesini geçen yazılar yazarın teşhis edilmesini sağlayacak tüm unsurlardan arındırılarak iki hakeme gönderilir. Hakemler yazının niteliğini ve özgünlüğünü derginin belirlemiş olduğu kriterlere göre değerlendirirler. İlk iki hakem arasında yazının yayımlanabilirliği konusunda görüş ayrılığı olması durumunda yazı üçüncü bir hakemin değerlendirmesine sunulur. Bu değerlendirme süreci sonunda hakemlerin yazdığı raporlar yazarlara iletilir. Hakemlerin yazının yayımlanmasını çeşitli koşullara bağladığı durumlarda yazarların belirlenen süre içinde istenen değişiklikleri yapmaları, bu değişiklik önerilerine itiraz etmeleri halinde ise gerekçelerini detaylı bir şekilde editörlerle paylaşmaları beklenir.

Bir makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağını ilişkin son karar daima editöre aittir.

Gönderilen yazıların editör değerlendirmesini geçip geçmedikleri üç hafta içinde yazarlara bildirilir. Hakem değerlendirme aşamasının sonuçlanması iki-beş ay arasında sürebilir. Bu sürecin sonunda editörler yazara kabul mektubunu iletirler ve yazarı makalenin ne zaman yayımlanacağı konusunda bilgilendirirler.

Posseible yıl boyunca yazı kabul etmektedir. Gelen yazılar hemen değerlendirme sürecine sokulur ve yayımlanmalarına karar verilirse uygun olan ilk sayıda yayımlanırlar. Dolayısıyla değerlendirme aşamalarını başarılı bir şekilde geçmiş yazıların derginin bir sonraki sayısında yayımlanması mümkün olmayabilir. Ancak Posseible kabul edilen yazıların yayın öncesi versiyonlarını internet sayfasında yayımlar.

Posseible: Felsefe Dergisi için kitap değerlendirmesi yazmak ve çeviri yapmak isteyen yazarların plan aşamasında ilgili editörlerle irtibata geçmesi tavsiye edilir. Kitap değerlendirmelerinin ve çevirilerin de derginin biçimsel koşullarına uyması beklenir. Posseible: Felsefe Dergisi yalnızca Türkçe yayın hakları alınmış ya da telif hakkı kısıtlaması olmayan çevirileri basar. Telif hakkına ilişkin izin sürecinin çevirmen tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kitap değerlendirmeleri ve çeviriler yalnızca ilgili editörlerin değerlendirmesine tabiidir.

Posseible’nin yayın kurulu üyeleri de dergiye yazılarını gönderebilirler. Bu durumda ilgili kişi o yazının değerlendirme sürecinin tamamen dışında tutulur.

 

ETİK İLKELER

Posseible tüm değerlendirme ve yayın süreçlerinde Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ile “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. COPE hakkında daha fazla bilgi için: https://publicationethics.org/

 

Editörlerin Sorumlulukları 

Editörler, Posseible’ye gönderilen makalelerin çift-kör hakemlik ilkesiyle değerlendirilmesini sağlamakla yükümlüdür ve bu amaçla, makalelerin değerlendirme süreci öncesinde, değerlendirme sırasında ve sonrasında yazarların ve hakemlerin birbirlerine karşı anonim kalması için gerekli önlemleri alırlar.

Editörler hakemlerin makalelerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması içinde olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Editörler, makaleleri her türlü ırk, cinsiyet, cinsel, dini, etnik veya siyasi önyargıdan uzak bir şekilde sadece bilimsel içerikleri açısından değerlendirilmesini sağlarlar.

Editörler, makalelerin, yayınlanmadan önce intihal kontrolünden geçtiğini kontrol eder. Yayınlandıktan sonra makalede intihal olduğunun anlaşılması durumunda, yazar ve dizinler bilgilendirilir ve yazı online yayından kaldırılır. Böyle bir durumda Posseible yazarın bağlı olduğu kurum veya kurumları da bilgilendirebilir.

Derginin Editörler Kurulu, burada açıklanan etik ilkelere uyulduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

 

Hakemlerin Sorumlulukları

 Hakemler, makaleyi derginin amaç ve kapsamına uygunluğu ve hakem değerlendirme formundaki diğer başlıklar açısından değerlendirir. Değerlendirmeler nesnel bir şekilde yapılmalıdır. Yazara yönelik kişisel eleştiriler yapılmamalıdır. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla birlikte açıkça ifade etmelidir. Hakem raporundaki görüşler makalesini iyileştirmekte yazara yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.

Hakemler, makalenin bilimsel değeri hakkında zamanında, yazılı ve tarafsız geri bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Değerlendirmenin verilen süre içinde bitirilemeyeceği durumlarda hakem editörü en kısa sürede haberdar etmelidir.

Hakemler, makale yazarının kimliğini bildikleri durumlarda editörü bilgilendirerek hakemlikten çekilmelidir. 

Hakemler, değerlendirdikleri makalede intihal ya da etik standartları ihlal eden başka koşullar olduğundan şüphelendiklerinde bunu editöre bildirirler. 

Hakemler, değerlendirdikleri makale ile ilgili bir çıkar çatışması olması durumunda bunu gecikmeden editöre bildirmelidir.

Hakemler, gönderilen makalelerde açıklanan yayınlanmamış materyalleri yazarların açık yazılı izni olmadan kullanmamalıdır. Gönderilen makalelerde sunulan bilgi ve fikirler gizli tutulmalı ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır.

 

Yazarların Sorumlulukları

 Posseible’ye gönderilen yazılar basılı ya da elektronik Türkçe ya da İngilizce başka bir mecrada daha önce yayınlanmamış ve eş zamanlı olarak bir başka dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Posseible’ye gönderdikleri yazıların etik standartlara uygunluğunu sağlamak yazarların sorumluluğudur. Yazarlar, makalenin asılsız veya hukuka aykırı ifadeler içermediğini ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini teyit eder. Yayıncı, herhangi bir tazminat talebi olması durumunda yasal olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Telife bağlı görseller vs. için gerekli izinlerin alınması yazarın sorumluluğundadır. Bu durumlarda, editör bilgilendirilmelidir.

Yazarlar, yayın sürecinde belirtilen aşamada yazılarına ilişkin intihal raporunu sunmalıdırlar. (Turnitin veya iThenticate raporları. Yazarların bu veritabanlarına erişimleri yoksa editörler ile iletişime geçmelidirler). 

Yazarlar, derginin kör hakemlik politikasına uygun davranmakla yükümlüdürler.

İntihal Politikası

Posseible'ye gönderilen yazılar akademik ahlak ve akademik alıntılama kurallarına uygun olmalıdır. Posseible intihal durumlarına karşı "sıfır tolerans" prensibini benimser. Dergiye gönderilen yazılarda intihal tespit edilmesi durumunda yazılar derhal dergi sayfalarından ve diğer veri tabanlarından kaldırılır, indeks kurumları durumdan haberdar edilir. Posseible gerekirse yazarın bağlı olduğu kurum veya kurumları da durumla ilgili bilgilendirebilir.

Dergiye gönderilen yazılar editör ve hakem değerlendirmelerinden geçip son hallerini aldıktan sonra yazardan yazısını Turnitin veya iThenticate yazılımlarında taratarak raporu dergimize iletmesi istenir. Bu raporda benzerlik oranı aşağıdaki oranları aşmamalıdır: 

  • Benzerlik oranı tam metin için %20'nin altında olmalıdır. 
  • Tek kaynak için benzerlik oranı %10'un altında olmalıdır.