Mekânsal Dönüşü İlişkisel Bir Perspektifle Düşünmek Üzerine


Özet Görüntüleme: 195 / PDF İndirme: 118

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7415934

Anahtar Kelimeler:

Mekânsal dönüş, mekân, kültürel dönüş, temsil krizi

Özet

Bu çalışma, son yıllarda sıklıkla dillendirilen mekânsal dönüş meselesine odaklanmaktadır. Mekânsal dönüşün sosyal teori içinde neden yükseldiğini ve ön plana geçtiğini açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma mekânsal dönüşün, konvansiyonel açıklama çerçevelerinin dışına çıkan ve disipliner matris kavramına denk düşen yeni yaklaşımların ürünü olduğunu savunmakta ve bu yüzden de disipliner düzeyde farklı anlamlara denk geldiğine işaret etmektedir. Bu niteliği nedeniyle mekânsal dönüşün ilişkisel bir yaklaşımla ortaya konulabileceğini savunmaktadır. Bu bağlamda mekânsal dönüşün sosyal teoride zamanın ağırlığına bir alternatif oluşturmaktan çok, konvansiyonel açıklamaların dışında kalan yaklaşımların ürünü olduğunu savunmaktadır. Mekânsal dönüş kapsamında konuşulan mekânın yekpare olmadığına ve bu haliyle müphem ve birbiriyle çatışık anlamlar taşıyabildiğine dikkat çeken çalışma, onun diğer dönüşlerle bağlantılı düşünülmesi gerektiğini savunmakta ve mekânsal dönüşün temsil krizinin bir ürünü olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda, mekânsal dönüşün kültürel, dilbilimsel ve mobilite dönüşü ile olan ilişkilerine odaklanarak sosyal teoride mekânsallığın artan önemini açıklamaya ve temsil sorunuyla olan ilintisini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Referanslar

Agnew, John. 1987. Place and Politics. Boston: Allen and Unwin.

Anderson, Benedict. 1993. Hayali Cemaatler. Çev. İskender Savaşır. İstanbul: Metis Yayınları.

Appadurai, Arjun. 1990. “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”. Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity içinde, (Ed.) Mike Featherstone, 295-310. London: Sage.

Appadurai, Arjun. 2000. “Grassroots Globalization and the Research Imagination.”Public Culture 12 (1): 1–19.

Arias, Santa. 2010. “Rethinking space: an outsider’s view of spatial turn.” GeoJournal 75 (1): 29-41.

Bachelard, Gaston. 2013. Mekânın Poetikası. Çev. Alp Tümertekin. İstanbul: İthaki Yayınları.

Barnes, Trevor John. 2001. “Retheorizing economic geography: From the quantitative revolution to the ‘cultural turn’.” Annals of the Association of American Geographers 91, no.3 (September): 546-65.

Barnett, Clive. 2004. “A Critique of the Cultural Turn”, İçinde A Companion to Cultural Geography, (Ed.) James S. Duncan, Nuala C. Johnson ve Richard H. Schein, 38-48. Oxford: Balckwell.

Bauman, Zygmunt. 2002. Küreselleşme ve toplumsal sonuçları. Çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bryman, Alan. 2008. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Casey, S. Edward. 2002. Representing place: landscape painting and maps. Minneapolis: University of Minneapolis.

Cosgrove, Denis ve Domosh, Mona. 1993. “Author and Authority: Writing the new cultural geography”, İçinde place/culture/representation, (Ed.) James Duncan ve David Ley, 25-38. London: Roudledge.

Cresswell, Tim. 2004. Place: A Short Introduction. Oxford: Blackwell.

Çoban, Funda. 2015. Sokak Siyaseti: Siyasalın Gündelik Kuruluşu Bağlamında Bir İnceleme. İstanbul:Metis Yayınları.

De Certeau, Michel. 2009. Gündelik Hayatın Keşfi: Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları. Çev. Lale Arslan Özcan. Ankara: Dost Kitabevi.

Duncan, James. 1980. “The Superorganic in American Cultural Geography.” Annals of the Association of American Geographers 70 (2): 181-98.

Duncan, James. 1993. “Sites of Representation: Place, time and discourse of the Other.” İçinde place/culture/representation, (Ed.) James Duncan ve David Ley, 39-56. London: Roudledge.

Duncan, James. ve Ley, David. 1993. “Introduction: Representing the Place of Culture.” İçinde place/culture/representation, (Ed.) James Duncan ve David Ley, 1-21. London: Roudledge.

Faist, Thomas. 2013. “The mobility turn: a new paradigm for the social science?”. Ethnic and Racial Studies 36 (11): 1637-46.

Foucault, Michel. 1984. “The order of discourse”, İçinde Language and Politics, (Ed.)

Micheal Shapiro, 108-138. Oxford: Blackwell.

Foucault, Michel. 1986. “Of Other Space.” Diacritics 16, no.1: 22-27.

Frank, Micheal C. 2009. “Imaginative Geography as a Travelling Concept: Foucault, Said and the Spatial Turn.” European Journal of English Studies 13 (1): 61-77.

Gardiner, Micheal. 2016. Gündelik Hayat Eleştirileri. Çev. Babacan Taşdemir ve Deniz Özçetin. İstanbul: Heretik Yayınları.

Giddens, Anthony. 1990. Consequencies of Modernity. Cambridge: Polity Press.

Gregory, Derek. 1993. “Interventions in the Historical Geography of Modernity: Social theory, spatiality and the politics of representation.” İçinde place/culture/representation, (Ed.) James Duncan ve David Ley, 272-313. London: Roudledge.

Gregory, Derek. 1994. Geographical Imaginations. Oxford: Blackwell.

Gregory, Derek. 2004. The Colonial Present: Afghanistan, Palestine, Iraq. Oxford: Blackwell.

Gregory, Derek., ve Urry, John. (Ed.). 1985. Social Relations and Spatial Structures. London: Macmillan.

Harvey, David. 1997. Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri. Çev. Sungur Savran. İstanbul: Metis Yayınları.

Jackson, Peter. 1995. Maps of Meaning. London: Routledge.

Kaygalak, İrfan. 2020. Mekân ve Ekonomi: Ekonomik Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kuhn, Thomas Samuel. 1995. Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Çev. Nilüfer Kuyaş. İstanbul: Alan Yayınları.

Lefebvre, Henri. 1974. La Production de l’espace. Paris : Anthropos

Livingstone, David Noel. 1992. The Geographical Tradition. Oxford Blackwell.

Malpas, Jeff. 1999. Place and Experience: a philosophical topography. Cambridge: Cambridge University Press.

Massey, Doreen. 1995. “Places and their Past.” History Workshop Journal 39 (1): 183-92.

Massey, Doreen. 2005. For Space. London: Sage.

McEvan, Cherly. 2008. Postcolonialism and Development. London: Routledge.

Mitchell, Don. 2000. Cultural Geography: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell.

Ritzer, George. 2011. Küresel Dünya. Çev. Melih Pekdemir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Robins, Kevin ve Morley, David. 2011. Kimlik Mekanları. Çev. Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Said, Edward Wadie. 2013. Şarkiyatçılık: Batının Şark Anlayışları. Çev. Berna Ülner. İstanbul: Metis Yayınları.

Said, Edward Wadie. 2016. Kültür ve Emperyalizm. Çev. Necmiye Alpay. İstanbul: Metis Yayınları.

Sassen, Saskie. 2002. The Global City. New York: Princeton University Press.

Schein, Richard H. 2004. “Cultural Traditions.” İçinde A Companion to Cultural Geography, (Ed.) James S. Duncan, Nuala C. Johnson ve Richard H. Schein, 11-23. Oxford: Balckwell.

Scott, Allen John. 2000. “Economic geography: the great half-century.” Cambridge Journal of Economic 24 (4): 483-504.

Scott, Allen John. 2001. Global City-Regions: Trends, Theory, Policy. Oxford: Oxford University Press.

Scott, Heidi. 2004. “Cultural Turns.” İçinde A Companion to Cultural Geography, (Ed.) James S. Duncan, Nuala C. Johnson ve Richard H. Schein, 24-37. Oxford: Balckwell.

Sibley, David. 1995. Geographies of Exclusion:Society and Difference in the West. London: Routledge.

Simmel, Georg. 1997. “The Sociology of Space”, İçinde Simmel on Culture, (Ed.) David Frisby ve Mike Featherstone, 137-185. London: Sage.

Smith, Neil. 1990. Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. Oxford: Blackwell.

Soja, Edward W. 1989. Postmodern Geographies: The Reassesment of Space in Critical Social Theory. New York: Verso.

Soja, Edward W. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Massachusetts: Blackwell.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1990. The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues. New York: Routledge.

Tally, Robert T. 2020. Mekânsallık. Çev. Emel Aras. Ankara: Hece Yayınları.

Tekeli, İlhan. 1979. Mekân bilimlerine makro yaklaşım: Türkiye üzerine bir deneme. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Tuan, Yi-Fu. 1974. Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values. New Jersey: Prentice-Hall.

Urry, John. 2007. Mobilities. Cambridge: Polity.

Wallerstein, Imanuel. 2016. Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi birinci yüzyıl için sosyal bilim. Çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.

Withers, Charles W. J. 2009. “Place and the ‘Spatial Turn’ in Geography and in History.” Journal of the History of Ideas 70, no.4 (October): 637-58.

Yurdadön-Aslan, Pınar ve Yavan, Nuri. 2018. “Edward Said’in ‘Mekânsal Dönüş’e Katkısı.” Posseible Düşünme Dergisi 14, no.1 (Güz): 114-35.

İndir

Yayın Tarihi

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kaygalak, İrfan. (2022). Mekânsal Dönüşü İlişkisel Bir Perspektifle Düşünmek Üzerine. POSSEIBLE, 11(1), 27–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7415934

Sayı

Bölüm

Makaleler